۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ اسفند

واحد سامانه های حوزه درمان  از واحدهای زیر مجموعه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات  می باشد.

اهداف و وظایف این واحد عبارتند از :   

 

1. نظارت بر آموزش هاي ارائه شده از طرف شركت پيمانكار وگزارش اشكالهاي احتمالي به كارشناس مسوول آموزش HIS

2.  همكاري با مديريت بيمارستان جهت بهتر شدن شرايط كاربري نرم افزار

3. نظارت بر فعاليت هاي شركت پيمانكار در زمان سرويس هاي دوره اي و تحويل گرفتن قطعات داغي ( قطعه تعویض شده ) و تایید یا عدم تایید صورت وضعیت های ارائه شده از سوی شرکت

4. نظارت بر تهيه گزارش هاي HIS توسط سوپروايزرها و ارسال آنها بصورت فصلي

5. هماهنگی و همکاری با سوپروایزر HIS جهت رفع مشکلات موجود در سیستم

6. پیگیری آماده سازی زیرساخت HIS جهت راه اندازی نرم افزار HIS و اعلام نیازهای سخت افزاری و زیر ساختی HIS به مدیریت واحد