۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور
نام مقاله:
تأثیر آموزش مشارکتی مهارتهای مثبت اندیشی بر مهارتهای ارتباطی پرستاران در بخش اورژانس یک بیمارستان آموزشی
نویسندگان:
شایسته صالحی، فاطمه هاشمی، نصرت عوض نژاد، فاطمه کرمی رباطی
نام مجله:
مجله پژوهشهای سلامت محور
سال انتشار:
1397
شماره مجله:
4(1)
شماره صفحه:
63
فایل مجله: