۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد

 

پایگاه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور کرمان در سال ۱۳۸۵ به همت معاون پژوهشی وقت دانشگاه (دکتر حمید نجفی پور) و آقای دکتر صدیف درویش مقدم راه اندازی شد. این پایگاه مستقیماً زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان است.