۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد

هدف این شورا بررسی طرح های پژوهشی تقدیم شده به پایگاه می باشد. مدت احکام اعضا شورا دو سال است که از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه صادر می گردد.

دکتر محمدمهدی حیاتبخش عباسی

ریاست محترم بیمارستان

دکتر صدیف درویش مقدم

دبیر پایگاه تحقیقات بالینی

دکتر محمدرضا لشکری زاده

معاون آموزشی بیمارستان و نماینده گروه جراحی

دکتر نرگس خانجانی

مشاور اپیدمیولوژی

دکتر علی حسنی نسب

نماینده گروه کودکان

دکتر احمد انحصاری

نماینده گروه رادیولوژی

دکتر حسین ستاری

نماینده گروه بیهوشی

دکتر مریم دلیلی

نماینده گروه زنان

خانم اعظم دهقانی

مشاور آماری