۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
بازدید گروه ارزشیابی رشته های طب نوزادی و پیرامون تولد از بخش نوزادان و کودکان

گروه ارزشیابی رشته های طب نوزادی و پیرامون تولد و کودکان متشکل از( دکتر افجه،دکتر طالبیان،دکتر خسروی و خانم میلاد )در روز پنج شنبه مورخ 97/10/13 از بخش های نوزادان و کودکان بازدید کردند.