۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ خرداد
کارگاه رضایت آگاهانه در پژوهش در سالن داخلی مرکز برگزار شد

در ادامه برگزاری کارگاه رضایت آگاهانه در پژوهش در روز دوشنبه مورخ 97/10/17 کارگاه مذکور ویژه فراگیران گروه های کودکان،جراحی و زنان با حضور خانم دکتر مبشر در سالن داخلی مرکز برگزار شد.