۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد

اعضا دفتر پرستاری

 

 

 

مدیریت خدمات پرستاری خانم فاطمه هاشمی
معاون خدمات پرستاری خانم زراعت
سوپروایزر آموزشی خانم عسکریان
سوپروایزر آموزشی خانم میرحسینی
 سوپروایزر بالینی خانم جمالی نژاد
سوپروایزر بالینی خانم شفیعی
سوپروایزر بالینی خانم شعبان پور
سوپروایزر بالینی خانم عوض نژاد
سوپروایزر بالینی خانم خواجویی
سوپروایزر بالینی خانم نصیری
سوپروایزر بالینی خانم جلالی
سوپروایزر بالینی خانم مداحیان
سوپروایزر بالینی خانم نادری
سوپروایزر بالینی خانم قربانی
سوپروایزر کنترل عفونت خانم شکریان
کارشناس کنترل عفونت خانم اکرم خالقی
منشی خانم مهدیزاده
منشی خانم خواجویی