۱۳۹۸ يکشنبه ۴ فروردين
 دکتر رضا    عباسی
مدارک تحصیلی: دکترای گروه پزشکی پزشک عمومی MD)MPH ) گرایش عفونی
پست الکترونیک: dr_abbasir2005@yahoo.com

 

مشاغل مورد تصدی:

 

  •  مشاور قائم مقام تام الاختیار رئیس دانشگاه در امور دارو ، آزمایشگاه وتجهیزات پزشکی شهرستان بم درزمان زلزله بم
  •  جانشین رئیس بیمارستان صلیب سرخ در شرایط بعد از زلزله
  •  مسئول اداره نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بم
  •  رئیس مرکز بهداشت شهرستان بم (قبل وحین وبعد از بحران زلزله)
  •  نماینده مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی کرمان در شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات
  •  مدیر مرکز توسعه وتحول اداری دانشگاه
  •  قائم مقام معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  •  سرپرست مرکز آموزشی علمی- کاربردی بهزیستی استان کرمان
  •  مدیرکل سازمان بهزیستی استان کرمان
  • سرپرست هلال احمراستان کرمان

 

شرح وظایف:

۱-مسئوليت ونظارت كامل و هماهنگي اموراداري ومالي بيمارستان.

 

۲-انتخاب مسئول مجرب وصالح دربخشهاي مختلف بيمارستان.

 

۳-هدايت بيمارستان دراجراي برنامه هاي مصوب بيمارستان.

 

۴-هماهنگي ونظارت برعملكردواحدهاي تجهيزات پزشكي وتاسيسات بيمارستان،بخشهاي اداري،مالي،باليني،پزشكي وپيراپزشكي.

 

۵-شركت درجلسات هيات رئيسه،تحول اداري،آموزش،كميته هاي بيمارستاني وغيره.

 

۶-تعيين خط مشي ونظارت برحسن اجراي آن.

 

۷-كسب خط مشي ودستورالعملاجراييوبرنامهكليازرئيسبيمارستان.

 

۸-تطبيق وهماهنگي اموربيمارستان باتوجه به ا ستانداردهاي بيمارستان.

 

۹-تهيه وتنظيم گزارش ازفعاليت ومشكلات واحدهاي بيمارستان همراه باارائه پيشنهاد–راه حل مناسب جهت رياست بيمارستان.

 

۱۰-نظارت كلي به چگونگي مصرف اعتبارات به منظورحصول اطمینان از اجرای برنامه ها

 

۱۱-ايجادهماهنگي وهدايت فعاليتهاوعمليات كليه واحدهاي تحت سرپرستي.

 

۱۲-تقسيم فعاليتهابين مسئولان واحدهاي تحت سرپرستي وارائه آ موزش وراهنمايي آنان.

 

۱۳-ايجادتدابيرلازم وارائه راهكارهاي اساسي درجهت افزايش انگيزه دركاركنان تحت امر وتشويق وتنبيه كاركنان.

 

۱۴-نظارت برنحوه عملكردكليه واحدهاي تحت سرپرستي.

 

۱۵-شرکت درجلسات مربوط به اموربيمارستانهاازطرف ستادمركزي ومعاونتهاي دانشگاه.

 

۱۶-مدیریت شكايات بيماران وهمراهان درخصوص پرسنل تحت سرپرستي وبازديدازبخشهاي مختلف بيمارستان.

 

۱۷-ارزشيابي ماهيانه وساليانه نيروهاي تحت پوشش.

 

 

هماهنگی بامترون بيمارستان دربخشهاي درماني و واحدهاي مربوطه.