۱۳۹۷ سه شنبه ۲ بهمن

زهره دوازده امامی

مسئول درمانگاه زنان

سابقه کار : 30 سال

تحصیلات : لیسانس مامائی

در مورد درمانگاه زنان 

مژده شفیعی

مسئول درمانگاه داخلی ، جراحی ، پوست و اطفال ( صبح )

سابقه کار: 26 سال

تحصیلات : لیسانس پرستاری

در مورد درمانگاه داخلی، جراحی ، پوست و اطفال