۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد

ایمیل پرسنل کتابخانه:

 

کتابدار مسئول :

ناهید شیخ شعاعی

n.sheykhshoaei1385@yahoo.com

 

 

کتابدار:

مرضیه علوی رضوی

maria.alavirazavi@yahoo.com

 

 

کتابدار:

مهدی رستمی زاده

mahdirostamizadeh@gmail.com

 

 

ساعات کاری :

شنبه تاچهارشنبه  30/7 الی 30/7 عصر

پنج شنبه ها 30/7 تا 13