۱۳۹۸ جمعه ۳ خرداد

آيين نامه تسويه حساب :

• دانشجويان به هنگام فراغت از تحصيل يا انتقال و مهماني به دانشگاه هاي ديگر بايد از كتابخانه تسويه نمايند و اين تسويه حساب بطور متمركز در تمامي كتابخانه هاي دانشكده اي و بيمارستاني انجام مي گيرد .

• در هنگام تسويه حساب مراجعه كننده بايد نسبت به تسويه ديركرد كتب امانتي خود اقدام كند .