۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر

اجرای طرح استقبال از بهار ( پاکسازی طبیعت) امروز با مشارکت وهمراهی اداره بهداشت  در مسیر جاده بافت کرمان انجام شد..