۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي

 

 

 

 

شرح وطایف واحد:


واحد سلامت روان در سه حوزه کاری فعالیت می نماید

 

الف – سلامت روان

 

* شناخت و بررسی بيماريهاي رواني

*بررسي و تعيين ميزان بيماريهاي رواني در شهرستان

* تشكيل و شركت در كميته فني بهداشت روان شهرستان

* تدوين و اجراء برنامه هاي آموزشي براي رده هاي مختلف بهداشتي

* همراهي با تيم بازديد از مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تحت پوشش خدمات بهداشت روان به منظوربررسی فعالیت مراکز در زمینه بهداشت روان

*جمع آوري ، كنترل ، تجزيه و تحليل و ارسال به موقع آمار و اطلاعات مربوط به پيگيري بيماريهاي رواني

پايش و ارزشيابي مداوم برنامه اجرائي شهرستان و تلاش جهت رفع نارسائيها و بهبود عملكرد

* پيشنهاد و مشاركت در اجراي آموزشهاي عمومي جامعه در زمينه مسايل بهداشت روان

*هماهنگي و جلب همكاري درون بخشي و ساير بخشهاي اجتماعي ، اقتصادي و محلي  كه در پيشبرد برنامه ها موثرن

* مشاركت در اجراي پروژه هاي تحقيقات كاربردي در نظام بهداشتي پس از تصويب و ابلاغ.

* گزارش ساليانه پيشرفت و عملكرد برنامه در شهرستان 

* انجام مشاوره خانواده ، قبل از ازدواج و مشاوره ترک اعتیاد (بصورت موردی)  

 

ب - پیشگیری از سوء مصرف مواد اعتیاد آور

 

*آگاهسازی عمومی در جهت کاهش تقاضای مصرف مواد

* آموزش اصول پیشگیری از اعتیاد به پرسنل بهداشتی

* ادغام طرح پیشگیری از سوء مصرف مواد در خدمات بهداشتی اولیه (PHC)

 

ج- کاهش آسیب ناشی از سوءمصرف مواد اعتیاد آور

 

* راه اندازی مرکز گذری شما ره ۱ (ِِDIC)

* نظارت بر نحوه ارائه خدمات این مرکز

هماهنگی جهت حضور دستیاران روانپزشکی در این مرکز

* جمع آوري ، كنترل ارسال به موقع آمار