۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي

 

 

مسئول واحد: 

                           

شکوفه پوراحمدی

 

شماره تماس

 

034-42422277

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

شرح وظایف واحد :

 

* ارزیابی نیازها ، منابع و ظرفیت های آموزش سلامت

* طراحی ، برنامه ریزی ، اجرا و پایش برنامه های آمـوزش سلامـت همگانـی و آمـوزشهای فردی ، خانوادگی و گروهی سلامت

* مدیریت ارزشیابی و تحقیق های مرتبط با آموزش سلامت

* مدیریت آموزش خود مراقبتی در سلامت ، ناخوشی جزئی  بیماری و نظارت بر تـوزیـع وآمـوزش استفاده از ابزارهای خودمراقبتی برای تمام جمعیت هدف تحت پوشش

* شناسایی امکانات محلی و سازماندهی مردم برای اقدامات اجتماعی حامی سلامت

* نیازسنجی ، برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی مشارکتی مداخلات سلامت محور محلی برای آموزش سلامت همگانی ، آموزش خود مراقبتی و آموزش بیمار از طریق رسانه هـای ارتبـاط جمعـی ، موقعیت های محلی و رسانه های کوچک

* جمع آوری ، پردازش و تحلیل منظم آمار و اطلاعات شاخص ها و تهیـه گزارش های دوره ای از عملکرد فعالیت های آموزش و ارتقای سلامت و پیشنهاد مداخلات بهبود متناسب با مخاطب عام و مدیران

* اجرای سایر برنامه های ملی آموزش و ارتقای سلامت که از سوی وزارت متبوع ابلاغ می شود .

* هماهنگی و اجرای برنامه ملی ارتقای سلامت در محیط کار، مدارس ، دانشگاهها ، پادگان ها ، مساجد ، مراکز ورزشی ، مراکز فرهنگی و هنری

شرح وظایف رابط آموزشی:

 

*    بروزرسانی شناسنامه آموزشي كاركنان و به روز نگهداشت آنها 

*   تلاش در جهت توسعه و گسترش آموزش و روشهاي توانمند سازي كاركنان

*  نظارت بر نحوه برگزاري دوره هاي آموزشي

*  برنامه ريزي و نياز سنجي آموزشي كاركنان و تعيين دوره هاي آموزشي مورد نياز با توجه بهتحليل سازماني، شغلي و فردي هر يك از كاركنان  

*  پیگیری اخذ کد و مجوز برگزاری کارگاههای آموزشی

*   صدور گواهينامه هاي پايان دوره هاي آموزش كاركنان برطبق ضوابط و مقررات جاری

*  همكاري بادانشگاه در جهت برگزاري دوره هاي آموزشي عمومي كاركنان

*  بررسی وارسال مستندات دوره هاي آموزشي برگزار شده در مرکز بهداشت شهرستان

*  شركت در جلسات كميته توانمندسازی كاركنان دانشگاه

* ساماندهی فایل مدرسین مرکز بهداشت شهرستان کرمان 

* تجمیع عملکرد و هزینه کرد آموزشی مرکز بهداشت شهرستان در دو مقطع ۶ ماهه و متعاقب آناستخراج شاخصهای برنامه

* تدوین برنامه عملیاتی واحد

* ارزیابی نیازها ، منابع و ظرفیت های آموزش سلامت

* طراحی ، برنامه ریزی ، اجرا و پایش برنامه های آمـوزش سلامـت همگانـی و آمـوزشهای فردی ، خانوادگی و گروهی سلامت

* مدیریت ارزشیابی و تحقیق های مرتبط با آموزش سلامت

* مدیریت آموزش خود مراقبتی در سلامت ، ناخوشی جزئی  بیماری و نظارت بر تـوزیـع وآمـوزش استفاده از ابزارهای خودمراقبتی برای تمام جمعیت هدف تحت پوشش

* شناسایی امکانات محلی و سازماندهی مردم برای اقدامات اجتماعی حامی سلامت

* نیازسنجی ، برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی مشارکتی مداخلات سلامت محور محلی برای آموزش سلامت همگانی ، آموزش خود مراقبتی و آموزش بیمار از طریق رسانه هـای ارتبـاط جمعـی ، موقعیت های محلی و رسانه های کوچک

* جمع آوری ، پردازش و تحلیل منظم آمار و اطلاعات شاخص ها و تهیـه گزارش های دوره ای از عملکرد فعالیت های آموزش و ارتقای سلامت و پیشنهاد مداخلات بهبود متناسب با مخاطب عام و مدیران

* اجرای سایر برنامه های ملی آموزش و ارتقای سلامت که از سوی وزارت متبوع ابلاغ می شود .

* هماهنگی و اجرای برنامه ملی ارتقای سلامت در محیط کار، مدارس ، دانشگاهها ، پادگان ها ، مساجد ، مراکز ورزشی ، مراکز فرهنگی و هنری