۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي

مسئول امور اداری مرکز بهداشت بافت

نام و نام خانوادگی : امید علی سلطانی نژاد

تحصیلات : کارشناس ارشد آموزش سلامت

سوابق کاری :   

خدمت در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی ( هنزاء - کیسکان -... )  به مدت 6 سال

کارشناس بیماریها واگیر 5 سال

مسئول واحد آموزش سلامت : 12 سال

مسئول امور اداری مرکز بهداشت شهرستان بافت : 8 سال

واحد پایش و نظارت-مرکز بهداشت بافت-پایش و نظارت-فرم ورود پسخوراند های پایشواحد پایش و نظارت-مرکز بهداشت بافت-پایش و نظارت-فرم ورود پسخوراند های پایش-یاسر کاووسی-دکتر احسان سلطانی نژاد-شهر بافت-بافت-شهرستان بافت-مرکز بهداشت-بهداشت-مرکز بهداشت شهرستان-بهداشت-بافت-استان کرمان-دانشگاه علوم پزشکی کرمان-شرح وظایف-تقدیر نامه-شرح وظایف واحد پایش- تجمیع و ارزیابی پسخوراند های پایش های انجام شده- بهینه سازی برنامه های عملیاتی واحد های ستادی و مراکز جامع سلامت ( شهری – روستایی )- طرح ارزیابی و ارزش سنجی کاری هر فرد در سیستم بهداشتی-مرکز گوغر-مرکز بیدکردوئیه-مرکز کیسکان-مرکز طرنگ-مرکز بزنجان-مرکز خبر-خبر-طرنگ-کیسکان-بزنجان-واحد پایش و نظارت-مرکز بهداشت بافت-پایش و نظارت-فرم ورود پسخوراند های پایش-یاسر کاووسی-دکتر احسان سلطانی نژاد-شهر بافت-بافت-شهرستان بافت-مرکز بهداشت-بهداشت-مرکز بهداشت شهرستان-بهداشت-بافت-استان کرمان-دانشگاه علوم پزشکی کرمان-شرح وظایف-تقدیر نامه-شرح وظایف واحد پایش- تجمیع و ارزیابی پسخوراند های پایش های انجام شده- بهینه سازی برنامه های عملیاتی واحد های ستادی و مراکز جامع سلامت ( شهری – روستایی )- طرح ارزیابی و ارزش سنجی کاری هر فرد در سیستم بهداشتی-مرکز گوغر-مرکز بیدکردوئیه-مرکز کیسکان-مرکز طرنگ-مرکز بزنجان-مرکز خبر-خبر-طرنگ-کیسکان-بزنجان-واحد پایش و نظارت-مرکز بهداشت بافت-پایش شرح وظایف واحد پایش و نظارت برنامه ریزی و اجرای پایش های تیمی و انفرادی با همکاری کارشناسان واحد های فنی و اداری ستاد شهرستان تجمیع پسخوراند های پایش های انجام شده و ارسال آنها به واحد های بهداشتی ( مراکز بهداشتی،خانه بهداشت و ... ) مربوطه پیگیری پسخوراند های ارسالی به واحد های بهداشتی ( مراکز بهداشتی،خانه بهداشت و ... ) در خصوص رفع نواقصات و مشکلات آنها اجرای امتیاز بندی واحد های تابعه مرکز بهداشت ( مراکز بهداشتی،خانه بهداشت و ... ) با توجه به تجمیع پایش های انجام شده سایر واحد ها در نهایت انتشار نمرات امتیاز بندی شده به واحد های ستادی جهت استفاده در واحد های ستادی کارشناسی برنامه های عملیاتی واحد های تابعه مرکز بهداشت و پیگیری در خصوص اجرای برنامه های عملیاتی تائید شده تدوین چک لیست های استاندارد سازی شده پایش های تیمی و فردی واحد های تابعه ( هماهنگی چک لیست ها با آیتم های چک لیست های معاونت بهداشتی ، سامانه سیب ، پنل مدیریتی رعایت گردد ) تدوین و جمع بندی عملکرد ها طبق پایش ها از واحد های تابعه و ارائه بصورت فصلی ، شش ماهه ، سالیانه جهت ارائه به واحد های ستادی معاونت بهداشتی ، دانشگاه ، فرمانداری و .....هماهنگی پایش ها و نظارت ها با سامانه سیب و الکترونیکی کردن جمع بندی عملکرد های واحد های تابعه مرکز بهداشت مسئول امور اداری مرکز بهداشت بافت نام و نام خانوادگی : امید علی سلطانی نژاد  تحصیلات : کارشناس ارشد آموزش سلامت  سوابق کاری :   خدمت در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی ( هنزاء - کیسکان -... ) به مدت 6 سال  کارشناس بیماریها واگیر 5 سال  مسئول واحد آموزش سلامت : 12 سال  مسئول امور اداری مرکز بهداشت شهرستان بافت : 8 سال  کنترل حسن انجام انتظامات و خدمات عمومی ساختمان  کنترل انجام خدمات سیستم گرمایی و سرمایی  تقسیم نیروهای خدماتی ، خودروها و توزیع مناسب در واحدها  تنظیم ساعات کار پرسنل و تهیه آمار حضور و غیاب کارکنان  ارائه گزارش حضور و غیاب به مافوق و پیگیری غیبت کارکنان  انجام راهنمایی به مراجعین و ارائه خدمات جانبی به مراجعین  ارائه اطلاع رسانی کافی و تهیه گزارش مربوطه و ارائه گزارش به مافوق  ثبت مکاتبات و نگهداری مکاتبات  تدارک وسایل اداری مورد نیاز کارکنان  توزیع وسایل اداری تدارک دیده  ثبت وسایل اداری توزیع شده

 

واحد پایش و نظارت-مرکز بهداشت بافت-پایش و نظارت-فرم ورود پسخوراند های پایشواحد پایش و نظارت-مرکز بهداشت بافت-پایش و نظارت-فرم ورود پسخوراند های پایش-یاسر کاووسی-دکتر احسان سلطانی نژاد-شهر بافت-بافت-شهرستان بافت-مرکز بهداشت-بهداشت-مرکز بهداشت شهرستان-بهداشت-بافت-استان کرمان-دانشگاه علوم پزشکی کرمان-شرح وظایف-تقدیر نامه-شرح وظایف واحد پایش- تجمیع و ارزیابی پسخوراند های پایش های انجام شده- بهینه سازی برنامه های عملیاتی واحد های ستادی و مراکز جامع سلامت ( شهری – روستایی )- طرح ارزیابی و ارزش سنجی کاری هر فرد در سیستم بهداشتی-مرکز گوغر-مرکز بیدکردوئیه-مرکز کیسکان-مرکز طرنگ-مرکز بزنجان-مرکز خبر-خبر-طرنگ-کیسکان-بزنجان-واحد پایش و نظارت-مرکز بهداشت بافت-پایش و نظارت-فرم ورود پسخوراند های پایش-یاسر کاووسی-دکتر احسان سلطانی نژاد-شهر بافت-بافت-شهرستان بافت-مرکز بهداشت-بهداشت-مرکز بهداشت شهرستان-بهداشت-بافت-استان کرمان-دانشگاه علوم پزشکی کرمان-شرح وظایف-تقدیر نامه-شرح وظایف واحد پایش- تجمیع و ارزیابی پسخوراند های پایش های انجام شده- بهینه سازی برنامه های عملیاتی واحد های ستادی و مراکز جامع سلامت ( شهری – روستایی )- طرح ارزیابی و ارزش سنجی کاری هر فرد در سیستم بهداشتی-مرکز گوغر-مرکز بیدکردوئیه-مرکز کیسکان-مرکز طرنگ-مرکز بزنجان-مرکز خبر-خبر-طرنگ-کیسکان-بزنجان-واحد پایش و نظارت-مرکز بهداشت بافت-پایش شرح وظایف واحد پایش و نظارت برنامه ریزی و اجرای پایش های تیمی و انفرادی با همکاری کارشناسان واحد های فنی و اداری ستاد شهرستان تجمیع پسخوراند های پایش های انجام شده و ارسال آنها به واحد های بهداشتی ( مراکز بهداشتی،خانه بهداشت و ... ) مربوطه پیگیری پسخوراند های ارسالی به واحد های بهداشتی ( مراکز بهداشتی،خانه بهداشت و ... ) در خصوص رفع نواقصات و مشکلات آنها اجرای امتیاز بندی واحد های تابعه مرکز بهداشت ( مراکز بهداشتی،خانه بهداشت و ... ) با توجه به تجمیع پایش های انجام شده سایر واحد ها در نهایت انتشار نمرات امتیاز بندی شده به واحد های ستادی جهت استفاده در واحد های ستادی کارشناسی برنامه های عملیاتی واحد های تابعه مرکز بهداشت و پیگیری در خصوص اجرای برنامه های عملیاتی تائید شده تدوین چک لیست های استاندارد سازی شده پایش های تیمی و فردی واحد های تابعه ( هماهنگی چک لیست ها با آیتم های چک لیست های معاونت بهداشتی ، سامانه سیب ، پنل مدیریتی رعایت گردد ) تدوین و جمع بندی عملکرد ها طبق پایش ها از واحد های تابعه و ارائه بصورت فصلی ، شش ماهه ، سالیانه جهت ارائه به واحد های ستادی معاونت بهداشتی ، دانشگاه ، فرمانداری و .....هماهنگی پایش ها و نظارت ها با سامانه سیب و الکترونیکی کردن جمع بندی عملکرد های واحد های تابعه مرکز بهداشت مسئول امور اداری مرکز بهداشت بافت نام و نام خانوادگی : امید علی سلطانی نژاد  تحصیلات : کارشناس ارشد آموزش سلامت  سوابق کاری :   خدمت در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی ( هنزاء - کیسکان -... ) به مدت 6 سال  کارشناس بیماریها واگیر 5 سال  مسئول واحد آموزش سلامت : 12 سال  مسئول امور اداری مرکز بهداشت شهرستان بافت : 8 سال  کنترل حسن انجام انتظامات و خدمات عمومی ساختمان  کنترل انجام خدمات سیستم گرمایی و سرمایی  تقسیم نیروهای خدماتی ، خودروها و توزیع مناسب در واحدها  تنظیم ساعات کار پرسنل و تهیه آمار حضور و غیاب کارکنان  ارائه گزارش حضور و غیاب به مافوق و پیگیری غیبت کارکنان  انجام راهنمایی به مراجعین و ارائه خدمات جانبی به مراجعین  ارائه اطلاع رسانی کافی و تهیه گزارش مربوطه و ارائه گزارش به مافوق  ثبت مکاتبات و نگهداری مکاتبات  تدارک وسایل اداری مورد نیاز کارکنان  توزیع وسایل اداری تدارک دیده  ثبت وسایل اداری توزیع شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واحد پایش و نظارت-مرکز بهداشت بافت-پایش و نظارت-فرم ورود پسخوراند های پایشواحد پایش و نظارت-مرکز بهداشت بافت-پایش و نظارت-فرم ورود پسخوراند های پایش-یاسر کاووسی-دکتر احسان سلطانی نژاد-شهر بافت-بافت-شهرستان بافت-مرکز بهداشت-بهداشت-مرکز بهداشت شهرستان-بهداشت-بافت-استان کرمان-دانشگاه علوم پزشکی کرمان-شرح وظایف-تقدیر نامه-شرح وظایف واحد پایش- تجمیع و ارزیابی پسخوراند های پایش های انجام شده- بهینه سازی برنامه های عملیاتی واحد های ستادی و مراکز جامع سلامت ( شهری – روستایی )- طرح ارزیابی و ارزش سنجی کاری هر فرد در سیستم بهداشتی-مرکز گوغر-مرکز بیدکردوئیه-مرکز کیسکان-مرکز طرنگ-مرکز بزنجان-مرکز خبر-خبر-طرنگ-کیسکان-بزنجان-واحد پایش و نظارت-مرکز بهداشت بافت-پایش و نظارت-فرم ورود پسخوراند های پایش-یاسر کاووسی-دکتر احسان سلطانی نژاد-شهر بافت-بافت-شهرستان بافت-مرکز بهداشت-بهداشت-مرکز بهداشت شهرستان-بهداشت-بافت-استان کرمان-دانشگاه علوم پزشکی کرمان-شرح وظایف-تقدیر نامه-شرح وظایف واحد پایش- تجمیع و ارزیابی پسخوراند های پایش های انجام شده- بهینه سازی برنامه های عملیاتی واحد های ستادی و مراکز جامع سلامت ( شهری – روستایی )- طرح ارزیابی و ارزش سنجی کاری هر فرد در سیستم بهداشتی-مرکز گوغر-مرکز بیدکردوئیه-مرکز کیسکان-مرکز طرنگ-مرکز بزنجان-مرکز خبر-خبر-طرنگ-کیسکان-بزنجان-واحد پایش و نظارت-مرکز بهداشت بافت-پایش شرح وظایف واحد پایش و نظارت برنامه ریزی و اجرای پایش های تیمی و انفرادی با همکاری کارشناسان واحد های فنی و اداری ستاد شهرستان تجمیع پسخوراند های پایش های انجام شده و ارسال آنها به واحد های بهداشتی ( مراکز بهداشتی،خانه بهداشت و ... ) مربوطه پیگیری پسخوراند های ارسالی به واحد های بهداشتی ( مراکز بهداشتی،خانه بهداشت و ... ) در خصوص رفع نواقصات و مشکلات آنها اجرای امتیاز بندی واحد های تابعه مرکز بهداشت ( مراکز بهداشتی،خانه بهداشت و ... ) با توجه به تجمیع پایش های انجام شده سایر واحد ها در نهایت انتشار نمرات امتیاز بندی شده به واحد های ستادی جهت استفاده در واحد های ستادی کارشناسی برنامه های عملیاتی واحد های تابعه مرکز بهداشت و پیگیری در خصوص اجرای برنامه های عملیاتی تائید شده تدوین چک لیست های استاندارد سازی شده پایش های تیمی و فردی واحد های تابعه ( هماهنگی چک لیست ها با آیتم های چک لیست های معاونت بهداشتی ، سامانه سیب ، پنل مدیریتی رعایت گردد ) تدوین و جمع بندی عملکرد ها طبق پایش ها از واحد های تابعه و ارائه بصورت فصلی ، شش ماهه ، سالیانه جهت ارائه به واحد های ستادی معاونت بهداشتی ، دانشگاه ، فرمانداری و .....هماهنگی پایش ها و نظارت ها با سامانه سیب و الکترونیکی کردن جمع بندی عملکرد های واحد های تابعه مرکز بهداشت مسئول امور اداری مرکز بهداشت بافت نام و نام خانوادگی : امید علی سلطانی نژاد   تحصیلات : کارشناس ارشد آموزش سلامت   سوابق کاری :     خدمت در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی ( هنزاء - کیسکان -... )  به مدت 6 سال   کارشناس بیماریها واگیر 5 سال   مسئول واحد آموزش سلامت : 12 سال   مسئول امور اداری مرکز بهداشت شهرستان بافت : 8 سال   کنترل حسن انجام انتظامات و خدمات عمومی ساختمان   کنترل انجام خدمات سیستم گرمایی و سرمایی   تقسیم نیروهای خدماتی ، خودروها و توزیع مناسب در واحدها    تنظیم ساعات کار پرسنل و تهیه آمار حضور و غیاب کارکنان    ارائه گزارش حضور و غیاب به مافوق و پیگیری غیبت کارکنان   انجام راهنمایی به مراجعین و ارائه خدمات جانبی به مراجعین    ارائه اطلاع رسانی کافی و تهیه گزارش مربوطه و ارائه گزارش به مافوق   ثبت مکاتبات و نگهداری مکاتبات    تدارک وسایل اداری مورد نیاز کارکنان    توزیع وسایل اداری تدارک دیده   ثبت وسایل اداری توزیع شده
 
واحد پایش و نظارت-مرکز بهداشت بافت-پایش و نظارت-فرم ورود پسخوراند های پایشواحد پایش و نظارت-مرکز بهداشت بافت-پایش و نظارت-فرم ورود پسخوراند های پایش-یاسر کاووسی-دکتر احسان سلطانی نژاد-شهر بافت-بافت-شهرستان بافت-مرکز بهداشت-بهداشت-مرکز بهداشت شهرستان-بهداشت-بافت-استان کرمان-دانشگاه علوم پزشکی کرمان-شرح وظایف-تقدیر نامه-شرح وظایف واحد پایش- تجمیع و ارزیابی پسخوراند های پایش های انجام شده- بهینه سازی برنامه های عملیاتی واحد های ستادی و مراکز جامع سلامت ( شهری – روستایی )- طرح ارزیابی و ارزش سنجی کاری هر فرد در سیستم بهداشتی-مرکز گوغر-مرکز بیدکردوئیه-مرکز کیسکان-مرکز طرنگ-مرکز بزنجان-مرکز خبر-خبر-طرنگ-کیسکان-بزنجان-واحد پایش و نظارت-مرکز بهداشت بافت-پایش و نظارت-فرم ورود پسخوراند های پایش-یاسر کاووسی-دکتر احسان سلطانی نژاد-شهر بافت-بافت-شهرستان بافت-مرکز بهداشت-بهداشت-مرکز بهداشت شهرستان-بهداشت-بافت-استان کرمان-دانشگاه علوم پزشکی کرمان-شرح وظایف-تقدیر نامه-شرح وظایف واحد پایش- تجمیع و ارزیابی پسخوراند های پایش های انجام شده- بهینه سازی برنامه های عملیاتی واحد های ستادی و مراکز جامع سلامت ( شهری – روستایی )- طرح ارزیابی و ارزش سنجی کاری هر فرد در سیستم بهداشتی-مرکز گوغر-مرکز بیدکردوئیه-مرکز کیسکان-مرکز طرنگ-مرکز بزنجان-مرکز خبر-خبر-طرنگ-کیسکان-بزنجان-واحد پایش و نظارت-مرکز بهداشت بافت-پایش شرح وظایف واحد پایش و نظارت برنامه ریزی و اجرای پایش های تیمی و انفرادی با همکاری کارشناسان واحد های فنی و اداری ستاد شهرستان تجمیع پسخوراند های پایش های انجام شده و ارسال آنها به واحد های بهداشتی ( مراکز بهداشتی،خانه بهداشت و ... ) مربوطه پیگیری پسخوراند های ارسالی به واحد های بهداشتی ( مراکز بهداشتی،خانه بهداشت و ... ) در خصوص رفع نواقصات و مشکلات آنها اجرای امتیاز بندی واحد های تابعه مرکز بهداشت ( مراکز بهداشتی،خانه بهداشت و ... ) با توجه به تجمیع پایش های انجام شده سایر واحد ها در نهایت انتشار نمرات امتیاز بندی شده به واحد های ستادی جهت استفاده در واحد های ستادی کارشناسی برنامه های عملیاتی واحد های تابعه مرکز بهداشت و پیگیری در خصوص اجرای برنامه های عملیاتی تائید شده تدوین چک لیست های استاندارد سازی شده پایش های تیمی و فردی واحد های تابعه ( هماهنگی چک لیست ها با آیتم های چک لیست های معاونت بهداشتی ، سامانه سیب ، پنل مدیریتی رعایت گردد ) تدوین و جمع بندی عملکرد ها طبق پایش ها از واحد های تابعه و ارائه بصورت فصلی ، شش ماهه ، سالیانه جهت ارائه به واحد های ستادی معاونت بهداشتی ، دانشگاه ، فرمانداری و .....هماهنگی پایش ها و نظارت ها با سامانه سیب و الکترونیکی کردن جمع بندی عملکرد های واحد های تابعه مرکز بهداشت مسئول امور اداری مرکز بهداشت بافت نام و نام خانوادگی : امید علی سلطانی نژاد   تحصیلات : کارشناس ارشد آموزش سلامت   سوابق کاری :     خدمت در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی ( هنزاء - کیسکان -... )  به مدت 6 سال   کارشناس بیماریها واگیر 5 سال   مسئول واحد آموزش سلامت : 12 سال   مسئول امور اداری مرکز بهداشت شهرستان بافت : 8 سال   کنترل حسن انجام انتظامات و خدمات عمومی ساختمان   کنترل انجام خدمات سیستم گرمایی و سرمایی   تقسیم نیروهای خدماتی ، خودروها و توزیع مناسب در واحدها    تنظیم ساعات کار پرسنل و تهیه آمار حضور و غیاب کارکنان    ارائه گزارش حضور و غیاب به مافوق و پیگیری غیبت کارکنان   انجام راهنمایی به مراجعین و ارائه خدمات جانبی به مراجعین    ارائه اطلاع رسانی کافی و تهیه گزارش مربوطه و ارائه گزارش به مافوق   ثبت مکاتبات و نگهداری مکاتبات    تدارک وسایل اداری مورد نیاز کارکنان    توزیع وسایل اداری تدارک دیده   ثبت وسایل اداری توزیع شدهواحد پایش و نظارت-مرکز بهداشت بافت-پایش و نظارت-فرم ورود پسخوراند های پایشواحد پایش و نظارت-مرکز بهداشت بافت-پایش و نظارت-فرم ورود پسخوراند های پایش-یاسر کاووسی-دکتر احسان سلطانی نژاد-شهر بافت-بافت-شهرستان بافت-مرکز بهداشت-بهداشت-مرکز بهداشت شهرستان-بهداشت-بافت-استان کرمان-دانشگاه علوم پزشکی کرمان-شرح وظایف-تقدیر نامه-شرح وظایف واحد پایش- تجمیع و ارزیابی پسخوراند های پایش های انجام شده- بهینه سازی برنامه های عملیاتی واحد های ستادی و مراکز جامع سلامت ( شهری – روستایی )- طرح ارزیابی و ارزش سنجی کاری هر فرد در سیستم بهداشتی-مرکز گوغر-مرکز بیدکردوئیه-مرکز کیسکان-مرکز طرنگ-مرکز بزنجان-مرکز خبر-خبر-طرنگ-کیسکان-بزنجان-واحد پایش و نظارت-مرکز بهداشت بافت-پایش و نظارت-فرم ورود پسخوراند های پایش-یاسر کاووسی-دکتر احسان سلطانی نژاد-شهر بافت-بافت-شهرستان بافت-مرکز بهداشت-بهداشت-مرکز بهداشت شهرستان-بهداشت-بافت-استان کرمان-دانشگاه علوم پزشکی کرمان-شرح وظایف-تقدیر نامه-شرح وظایف واحد پایش- تجمیع و ارزیابی پسخوراند های پایش های انجام شده- بهینه سازی برنامه های عملیاتی واحد های ستادی و مراکز جامع سلامت ( شهری – روستایی )- طرح ارزیابی و ارزش سنجی کاری هر فرد در سیستم بهداشتی-مرکز گوغر-مرکز بیدکردوئیه-مرکز کیسکان-مرکز طرنگ-مرکز بزنجان-مرکز خبر-خبر-طرنگ-کیسکان-بزنجان-واحد پایش و نظارت-مرکز بهداشت بافت-پایش شرح وظایف واحد پایش و نظارت برنامه ریزی و اجرای پایش های تیمی و انفرادی با همکاری کارشناسان واحد های فنی و اداری ستاد شهرستان تجمیع پسخوراند های پایش های انجام شده و ارسال آنها به واحد های بهداشتی ( مراکز بهداشتی،خانه بهداشت و ... ) مربوطه پیگیری پسخوراند های ارسالی به واحد های بهداشتی ( مراکز بهداشتی،خانه بهداشت و ... ) در خصوص رفع نواقصات و مشکلات آنها اجرای امتیاز بندی واحد های تابعه مرکز بهداشت ( مراکز بهداشتی،خانه بهداشت و ... ) با توجه به تجمیع پایش های انجام شده سایر واحد ها در نهایت انتشار نمرات امتیاز بندی شده به واحد های ستادی جهت استفاده در واحد های ستادی کارشناسی برنامه های عملیاتی واحد های تابعه مرکز بهداشت و پیگیری در خصوص اجرای برنامه های عملیاتی تائید شده تدوین چک لیست های استاندارد سازی شده پایش های تیمی و فردی واحد های تابعه ( هماهنگی چک لیست ها با آیتم های چک لیست های معاونت بهداشتی ، سامانه سیب ، پنل مدیریتی رعایت گردد ) تدوین و جمع بندی عملکرد ها طبق پایش ها از واحد های تابعه و ارائه بصورت فصلی ، شش ماهه ، سالیانه جهت ارائه به واحد های ستادی معاونت بهداشتی ، دانشگاه ، فرمانداری و .....هماهنگی پایش ها و نظارت ها با سامانه سیب و الکترونیکی کردن جمع بندی عملکرد های واحد های تابعه مرکز بهداشت مسئول امور اداری مرکز بهداشت بافت نام و نام خانوادگی : امید علی سلطانی نژاد   تحصیلات : کارشناس ارشد آموزش سلامت   سوابق کاری :     خدمت در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی ( هنزاء - کیسکان -... )  به مدت 6 سال   کارشناس بیماریها واگیر 5 سال   مسئول واحد آموزش سلامت : 12 سال   مسئول امور اداری مرکز بهداشت شهرستان بافت : 8 سال   کنترل حسن انجام انتظامات و خدمات عمومی ساختمان   کنترل انجام خدمات سیستم گرمایی و سرمایی   تقسیم نیروهای خدماتی ، خودروها و توزیع مناسب در واحدها    تنظیم ساعات کار پرسنل و تهیه آمار حضور و غیاب کارکنان    ارائه گزارش حضور و غیاب به مافوق و پیگیری غیبت کارکنان   انجام راهنمایی به مراجعین و ارائه خدمات جانبی به مراجعین    ارائه اطلاع رسانی کافی و تهیه گزارش مربوطه و ارائه گزارش به مافوق   ثبت مکاتبات و نگهداری مکاتبات    تدارک وسایل اداری مورد نیاز کارکنان    توزیع وسایل اداری تدارک دیده   ثبت وسایل اداری توزیع شده
 
واحد پایش و نظارت-مرکز بهداشت بافت-پایش و نظارت-فرم ورود پسخوراند های پایشواحد پایش و نظارت-مرکز بهداشت بافت-پایش و نظارت-فرم ورود پسخوراند های پایش-یاسر کاووسی-دکتر احسان سلطانی نژاد-شهر بافت-بافت-شهرستان بافت-مرکز بهداشت-بهداشت-مرکز بهداشت شهرستان-بهداشت-بافت-استان کرمان-دانشگاه علوم پزشکی کرمان-شرح وظایف-تقدیر نامه-شرح وظایف واحد پایش- تجمیع و ارزیابی پسخوراند های پایش های انجام شده- بهینه سازی برنامه های عملیاتی واحد های ستادی و مراکز جامع سلامت ( شهری – روستایی )- طرح ارزیابی و ارزش سنجی کاری هر فرد در سیستم بهداشتی-مرکز گوغر-مرکز بیدکردوئیه-مرکز کیسکان-مرکز طرنگ-مرکز بزنجان-مرکز خبر-خبر-طرنگ-کیسکان-بزنجان-واحد پایش و نظارت-مرکز بهداشت بافت-پایش و نظارت-فرم ورود پسخوراند های پایش-یاسر کاووسی-دکتر احسان سلطانی نژاد-شهر بافت-بافت-شهرستان بافت-مرکز بهداشت-بهداشت-مرکز بهداشت شهرستان-بهداشت-بافت-استان کرمان-دانشگاه علوم پزشکی کرمان-شرح وظایف-تقدیر نامه-شرح وظایف واحد پایش- تجمیع و ارزیابی پسخوراند های پایش های انجام شده- بهینه سازی برنامه های عملیاتی واحد های ستادی و مراکز جامع سلامت ( شهری – روستایی )- طرح ارزیابی و ارزش سنجی کاری هر فرد در سیستم بهداشتی-مرکز گوغر-مرکز بیدکردوئیه-مرکز کیسکان-مرکز طرنگ-مرکز بزنجان-مرکز خبر-خبر-طرنگ-کیسکان-بزنجان-واحد پایش و نظارت-مرکز بهداشت بافت-پایش شرح وظایف واحد پایش و نظارت برنامه ریزی و اجرای پایش های تیمی و انفرادی با همکاری کارشناسان واحد های فنی و اداری ستاد شهرستان تجمیع پسخوراند های پایش های انجام شده و ارسال آنها به واحد های بهداشتی ( مراکز بهداشتی،خانه بهداشت و ... ) مربوطه پیگیری پسخوراند های ارسالی به واحد های بهداشتی ( مراکز بهداشتی،خانه بهداشت و ... ) در خصوص رفع نواقصات و مشکلات آنها اجرای امتیاز بندی واحد های تابعه مرکز بهداشت ( مراکز بهداشتی،خانه بهداشت و ... ) با توجه به تجمیع پایش های انجام شده سایر واحد ها در نهایت انتشار نمرات امتیاز بندی شده به واحد های ستادی جهت استفاده در واحد های ستادی کارشناسی برنامه های عملیاتی واحد های تابعه مرکز بهداشت و پیگیری در خصوص اجرای برنامه های عملیاتی تائید شده تدوین چک لیست های استاندارد سازی شده پایش های تیمی و فردی واحد های تابعه ( هماهنگی چک لیست ها با آیتم های چک لیست های معاونت بهداشتی ، سامانه سیب ، پنل مدیریتی رعایت گردد ) تدوین و جمع بندی عملکرد ها طبق پایش ها از واحد های تابعه و ارائه بصورت فصلی ، شش ماهه ، سالیانه جهت ارائه به واحد های ستادی معاونت بهداشتی ، دانشگاه ، فرمانداری و .....هماهنگی پایش ها و نظارت ها با سامانه سیب و الکترونیکی کردن جمع بندی عملکرد های واحد های تابعه مرکز بهداشت مسئول امور اداری مرکز بهداشت بافت نام و نام خانوادگی : امید علی سلطانی نژاد   تحصیلات : کارشناس ارشد آموزش سلامت   سوابق کاری :     خدمت در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی ( هنزاء - کیسکان -... )  به مدت 6 سال   کارشناس بیماریها واگیر 5 سال   مسئول واحد آموزش سلامت : 12 سال   مسئول امور اداری مرکز بهداشت شهرستان بافت : 8 سال   کنترل حسن انجام انتظامات و خدمات عمومی ساختمان   کنترل انجام خدمات سیستم گرمایی و سرمایی   تقسیم نیروهای خدماتی ، خودروها و توزیع مناسب در واحدها    تنظیم ساعات کار پرسنل و تهیه آمار حضور و غیاب کارکنان    ارائه گزارش حضور و غیاب به مافوق و پیگیری غیبت کارکنان   انجام راهنمایی به مراجعین و ارائه خدمات جانبی به مراجعین    ارائه اطلاع رسانی کافی و تهیه گزارش مربوطه و ارائه گزارش به مافوق   ثبت مکاتبات و نگهداری مکاتبات    تدارک وسایل اداری مورد نیاز کارکنان    توزیع وسایل اداری تدارک دیده   ثبت وسایل اداری توزیع شده