۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۷ مهر

شرح وظایف

 

- اجرای وظایف قانونی و اعمال سیاستهای اجرایی وزارت متبوع در شهرستان                                                 

-برنامه ریزی بهداشتی با رعایت شرایط خاص شهرستان و رعایت اولویتها                                                        

- ایجاد هماهنگی درون بخشی و برون بخشی و ارتباط سازمانی موثر                                                              

-نظارت و ارزشیابی منظم واحدها و کارکنان تابعه                                                                                                  

-تلاش در جهت تامین منابع جدید مورد نیاز واحدهای بهداشتی درمانی                                                             

-تدوین و اجرای برنامه های بازآموزی کارکنان و همچنین مشارکت در امر آموزش دانشجویان در عرصه                    

-انجام پژوهشهای کاربردی در زمینه مسائل بهداشتی درمانی شهرستان                                                          

-نظارت بر اجرای برنامه ها و دستورالعملهای بهداشتی کشور و منطقه در شهرستان                                      

-تهیه و تنظیم خط مشی کیفی سازمان                                                                                                            

-تهیه و نظارت براجرای اهداف کیفی سازمان                                                                                                    

-اجرای بازنگری های مدیریتی                                                                                                                           

-اائه اطلاعات لازم به سازمان درباره اهمیت برآورده سازی الزامات مشتری و همچنین الزامات قانونی و دولتی                                                                                                                                                                    

رزومه تحصیلی:

 

-دوره کارشناسی ارشدمدیریت خط مشی

 

-فلوشیپ مدیریت بهداشتی درمانی

 

-27 سال تجربه مدیریت اجرایی برنامه های بهداشتی درمانی

 

رزومه شغلی:

 

-مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان

 

-رئیس مرکز بهداشت شهرستان

 

مسئول مرکز خدمات جامع سلامت نگار

 

-مسئول واحد توسعه و هماهنگی شبکه

 

-مسئول برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی شهرستان

 

-مسئول واحد آموزش ارتقاء سلامت

 

-مربی آموزشی دانشجویان دوره پزشکی شهرستان

 

-دبیر اجرایی طرح مداخله تغذیه شهرستان

 

-سرممیز دفتر بهبود و ارتقاء کیفیت مرکز شهرستان

 

-عضویت کمیته های فنی ادارات استان و شهرستان

 

-دبیر اجرایی برنامه پزشک خانواده شهری سال91