۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

شرح وظایف

 

-برنامه ریزی بهداشتی با رعایت شرایط خاص شهرستان و رعایت اولویتها                                                 

-ایجاد هماهنگی درون بخشی و برون بخشی و ارتباط سازمانی موثر                                                      

-نظارت و ارزشیابی منظم واحدها و کارکنان واحدهای تابعه                                                                     

-نظارت بر اجرای برنامه ها و دستورالعملهای بهداشتی کشور و منطقه در شهرستان                                    

-ارائه اطلاعات لازم به سازمان درباره اهمیت برآورده سازی الزامات مشتری و همچنین الزامات قانونی و دولتی