۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ بهمن

شرح وظایف

 

-برنامه ریزی بهداشتی با رعایت شرایط خاص شهرستان و رعایت اولویتها    

                                                   

-ایجاد هماهنگی درون بخشی و برون بخشی و ارتباط سازمانی موثر  

                                                            

-نظارت و ارزشیابی منظم واحدها و کارکنان واحدهای تابعه              

                                                              

-نظارت بر اجرای برنامه ها و دستورالعملهای بهداشتی کشور و منطقه در شهرستان  

                                       

-ارائه اطلاعات لازم به سازمان درباره اهمیت برآورده سازی الزامات مشتری و همچنین الزامات قانونی و دولتی