۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي

شرح وظایف 

 

-انجام مطالعات لازم درمورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویتها

-پیش بینی و تهیه برنامه عملیاتی بیماریهای واگیر و غیرواگیر  

-پیش بینی،تهیه و توزیع دارو،واکسن وتجهیزات برنامه های مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیر

-شرکت در برنامه های آموزشی واجرای بازآموزی برنامه های مبارزه با بیماریهای واگیر و غیرواگیر پرسنل ستادی و محیطی

- نظارت و پایش برنامه های مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیردر مراکز بهداشتی درمانی و سطوح محیطی

-گزارشگیری آمار وداده ها وتجزیه و تحلیل فعالیتهای مبارزه با بیماریها

- ثبت داده ها در سیستم و سامانه های مدیریت بیماریها وارسال گزارشات بیماریها براساس نظام مراقبت بیماریها

-پاسخگویی به ارباب رجوعان سایت درمان هاری وانجام واکسیناسیون گروههای در معرض خطر و نظام وظیفه