۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي

شرح وظایف   

 اجرای برنامه های آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف-  

 بررسی  و برنامه ریزی وتعیین اهداف وخط مشی های اجرایی درزمینهبهداشتخانواده ودرقالب سیاستهای وزارتخان-

 نظارت برکمیت وکیفیت خدمات وبرنامه ها ومقایسه آن با ضوابط و معیارهای تعیین شده-

 تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکردبرنامه ها-

  تهیه و تنظیم گزارش ازنحوه عملکردو پیشرفت برنامه ها-

 عضوتیم ممیزی مرکز بهداشت-