۱۳۹۷ دوشنبه ۱ مرداد

شرح وظایف

-تعیین پراکندگی جغرافیایی واحدهای بهداشتی در منطقه

-بررسی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحدهای بهداشتی و پیشنهاد طرحهای گسترش و یاتبدیل واحدها

-بررسی و تطبیق نیروی انسانی منظور شده برای واحدها و پیشنهاد اصلاح تشکیلات آن

-نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی،ادغام خدمات و هماهنگی واحدهای بهداشتی

-مشارکت در آموزش دانشجویان گروه پزشکی و پیراپزشکی که به واحدهای بهداشتی اعزام می شوند

-بررسی و تعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی و پیگیری تامین آنها

-توزیع و اعزام نیروهای مستعد خدمت و پیام آوران بهداشت سهمیه منطقه و نظارت بر نحوه خدمت آنها