۱۳۹۷ دوشنبه ۲۵ تير

شرح وظایف

-آموزش بهداشت روانی همگانی و تنظیم برنامه های آموزشی به منظور آشنایی مردم با اصول بهداشت وانی

-ارسال آمار بهداشت روان به استان

-تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی

-تهیه وتنظیم برنامه مربوط به بهداشت روان جهت نگاهداشت سلامت روانی پیشگیری از بروز بیماریهای روانی