۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

شرح وظایف

                                              

-نظارت بر وضعیت بهداشتی مراکزتهیه و توزیع و فروش مواد خوراکی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی و اجرای مقررات ،آئین

نامه ها و استانداردهای مربوطه و اظهار نظر پیرامون نقایص آنها

-نظارت بر حسن اجرای ماده13 قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی و ماده37و38و39و40تعزیرات حکومتی

-شرکت در مبارزه با اپیدمی ها و تامین بهداشت محیط بهنگام بروز سوانح از قبیل:سل و زلزله و همکاری با سایر واحدهای

ذیربط

-بازرسی گوشت و سایر فرآورده های خام دامی و تولیدی در کشتارگاههای داخلی و یا وارداتی در مبادی ورودی و مراکز

توزیع و مشخص نمودن کیفیت و سلامت آنها

-پیگیری در زمینه ارسال نمونه های مواد غذایی به آزمایشگاه و اعلام نتیجه به مراکز مربوطه

-نظارت و پیگیری  در خصوص نمک های یددار در سطح عرضه و تهیه آمار طبق فرمهای مربوطه

-پیگیری در خصوص نمونه برداری از نان واحدهای تولید نان از نظر مصرف جوش شیرین

-ارسال بخشنامه ها و دستورالعملهای واصله در ارتباط با مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی به مراکز بهداشتی

تابعه و پیگیری مفاد مربوط به آنها

-جمع آوری آمار و عملکرد بهداشت محیط مراکز واماکن تحت پوشش و انعکاس آنها به واحدهای ذیربط

-ارائه گزارش از فعالیتهای مورد انجام و تنظیم پسخوراند از برنامه های نظارتی

-تهیه شاخصهای فرایندواحد مربوطه

-تکمیل فرم خدمات نامنطبق