۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

شرح وظایف 

 

برگزاری جلسات آموزش و بازآموزی جهت پرسنل بهداشتی ومراقبین بهداشت آموزش و پرورش-

   جمع آوری و جمعبندی وتحلیل اطلاعات آماری-

اجرای ضوابط،استانداردهاودستورالعملهای ابلاغی-

بررسی و شناخت مسائل و مشکلات بهداشتی مدارس شهرستان و همکاری در جهت رفع آنها- 

نظارت و پایش مستمراز فعالیتهای بهداشت مدارس درمراکز بهداشتی درمانی و پایگاهها و خانه های بهداشت-

    تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه واحد-