۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ بهمن

شرح وظایف 

 

برگزاری جلسات آموزش و بازآموزی جهت پرسنل بهداشتی ومراقبین بهداشت آموزش و پرورش-

 

   جمع آوری و جمعبندی وتحلیل اطلاعات آماری-

 

اجرای ضوابط،استانداردهاودستورالعملهای ابلاغی-

 

بررسی و شناخت مسائل و مشکلات بهداشتی مدارس شهرستان و همکاری در جهت رفع آنها-

 

نظارت و پایش مستمراز فعالیتهای بهداشت مدارس درمراکز بهداشتی درمانی و پایگاهها و خانه های بهداشت-

 

    تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه واحد-