۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن

شرح وظایف

- دریافت درخواستهای خریدی که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد

-تهیه و تنظیم صورتجلسه مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن

-انجام امور مربوط به کارپردازی طبق نظر مافوق

-تنظیم اسنادو رفع واخواهی جهت ارسال به امور مالی

-تکمیل فرم خدمات نامنطبق