۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

شرح وظایف

- نظارت بر خروج اموال از انبار و الصاق پلاک

-صورت برداری اموال اطاقها و واحدهای تابعه

-ارسال فرمهای اموال مرکز بهداشت به اداره اموال دانشگاه

-جمع آوری اموال اسقاط و از رده خارج

-نظارت بر تعمیر برخی اموال اسقاط جهت ورود به سیستم

-صورت برداری از اموال اسقاط جهت فروش و نجام مراحل بعدی فروش اموال اسقاط

-صدور حواله انبار و قبوض انبار 

-نظارت بر اموال تحت ابوالجمعی سیستم

-تاییدفرم تسویه حساب کارمندان