۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

شرح وظایف

-تحویل کالاهای خریداری شده پس از اطمینان از تاییدو کنترل کالا

-نصب پلاک به اموال غیر استهلاکی و تحویل آنها به متقاضیان در قبال اخذ رسید

-ثبت شماره مشخصات اموال در سیاهه تنظیمی در نمونه های اداری کل اموال دولتی

-تنظیم اموال و صدور سند انتقال و تنظیم صورت اموال و اسناد و ارسال به مراکز

-تنظیم صورت اموال اسقاط و ارسال به مرکز

-اجرای دستورات مافوق

-تهیه شاخصهای فرایند واحد مربوطه

-تکمیل فرم خدمات نامنطبق