۱۳۹۷ دوشنبه ۲۵ تير

شرح وظایف

-ثبت نامه های وارده در دفاتر مربوطه

-ارسال نامه های اداری به ادارات مربوطه

-بایگانی سوابق نامه ا برحسب ادارات یا قسمتهای مربوطه

-تهیه وسایل اداری و لوازم التحریر مورد لزوم از انبار و نگهداری آنها

-انجام سایر امور مربوط طبق نظر مسئول مافوق