۱۳۹۶ دوشنبه ۷ اسفند

شرح وظایف

 

-مشارکت در طراحی برنامه نیازسنجی آموزشی جامعه تحت پوشش به تفکیک گروههای هدف

 

-تهیه اولویتهای آموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان به تفکیک گروههای هدف

 

-همکاری در اجرای برنامه های آموزشی مرکز بهداشت

 

-نظارت در فرایند تولید و توزیع رسانه های آموزش سلامت شهرستان

 

-پایش و نظارت فعالیتها  و مداخلات آموزش سلامت