۱۳۹۷ دوشنبه ۲۵ تير

شرح وظایف

-تهیه و تنظیم آماهای مورد نیاز وارسال آن به استان

-تهیه جدول وضعیت آماری شهرستان و رسم نمودارهای مربوطه

-پاسخگویی به نامه های ارجاعی از طریق ریاست

-مشارکت نظارت خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی

-تهیه و تنظیم دفاترآماری با همکاری و هماهنگی واحدهای مربوطه

-تهیه شاخصهای فرایند واحد مربوطه

-تکمیل فرم خدمات نامنطبق