۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

شرح ظایف

 

-تامین دارو از استان

-نظارت بر استفاده صحیح داروها در خانه های بهداشت

-نظارت برهمخوانی داشتن آمار داروها با نسخ

-نظارت بر مناسب قرار دادن داروها،درجه حرارت داوخانه ومحل مناسب نگهداری دارو در داروخانه