۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۹ شهريور

شرح ظایف

-تامین دارو از استان

-نظارت بر استفاده صحیح داروها در خانه های بهداشت

-نظارت برهمخوانی داشتن آمار داروها باد نسخ

-نظارت بر مناسب قرار دادن داروها،درجه حرارت داوخانه ومحل مناسب نگهداری دارو در داروخانه