۱۳۹۷ دوشنبه ۲۵ تير

شرح وظایف

 

-بررسی و برنامه ریزی برای اهداف برنامه جلب مشارکت جامعه و اجرای خط مشی ها در قالب سیاستهای وزارتخانه

-هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در اجرای طرحها و برنامه های مورد نیاز در زمینه مربوطه

-شرکت در شورای بهداشتی استان و شهرستان در ارتباط با جلب مشارکت جامعه برای ارتقا سطح سلامت جامعه

-هماهنگی با سایر سازمانها،ادارات،نهادها به منظوربرنامه ریزی در پیشبرد اهداف برنامه

-تشکیل جلسات آموزشی در زمینه پیشبرد اهداف برنامه و فرمهای جلب مشارکت جامعه

-نظارت و برنامه ریزی جهت هرچه بهتر نمودن برنامه جلب مشارکت مردم