۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی نگار 

مرکز خدمات جامع سلامت شهری-روستایی نگار در فاصله 25 کیلومتری مرکز بهداشت شهرستان بردسیر قرار گرفته است که5988 نفر تحت

پوشش پایگاه بهداشت شهری ضمیمه این مرکز می باشد و همچنین سه خانه بهداشت(اسماعیل آباد، قنات سیر، بهرامجرد، 19روستای قمر

و تیم سیار ) جمعیت 2568 نفر را تحت پوشش قرار می دهد.واحدهای تزریقات و پانسمان، مامایی، دندانپزشکی، مطب، سوپروایزری منطقه،

آزمایشگاه و سایت هاری از واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز خدمات جامع سلامت نگار هستند. داروخانه این مرکز به

بخش خصوصی واگذار گردیده است.

 

ضمنا" پوشش اینترنت جهت دسترسی به سامانه سیب در این مرکز100%،تعداد رایانه های موجود 12عدد و تعداد کاربران سامانه سیب 14

نفر می باشد همچنین جهت دسترسی اینترنت در منطقه بهرامجرد یک عدد دکل ارتباطی راه اندازی گردیده است

 

 

 

 

دکتر حبیبه رحیمی عرب

سمت

پزشک اول مرکز خدمات جامع سلامت نگار

مدرک تحصیلی

دکترای حرفه ای

 

 

آدرس مرکز:شهر نگار میدان آزادی 

تلفن تماس:33558015-034