۱۳۹۷ جمعه ۴ خرداد

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی  قلعه عسکر 

 

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلعه عسکر در فاصله 75کیلومتری مرکز بهداشت شهرستان بردسیر قرار گرفته است که پنج خانه

بهداشت هراران، خرمنده، باغ حاجی،قلعه عسکر و مادون را تحت پوشش قرار می دهد. این مرکز با14روستای اصلی و قمر ، عشایر و تیم

سیار تحت پوشش داری جمعیت 3124 نفر می باشد واحدهای تزریقات و پانسمان، مامایی، دندانپزشکی(یک روز در هفته)، مطب،سوپروایزری

منطقه، آزمایشگاه و سایت هاری از واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی در مرکزخدمات جامع سلامت قلعه عسکر هستند

همچنین جهت فراهم کردن دسترسی بیماران مورد گزش قرار گرفته توسط حیوانت سایت مراقبتی حیوان گزیدگی در این مرکز ایجاد گردیده

است، داروخانه در این مرکز به بخش خصوصی واگذار گردیده است.

 

ضمنا" پوشش اینترنت جهت دسترسی به سامانه سیب این مرکز100%، تعداد رایانه های موجود 8 عدد و تعداد کاربران سامانه سیب 10 نفر

میباشد و همچنین جهت دسترسی اینترنت در خانه بهداشت باغ حاجی یک عدد دکل ارتباطی راه اندزی گردیده است.

 

 

دکتر الهام خسروی

سمت

پزشک مرکز خدمات جامع سلامت قلعه عسکر

مدرک تحصیلی

دکترای حرفه ای

 

آدرس:روستای قلعه عسکر

تلفن:33553011-034