۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن

مركز خدمات جامع سلامت شهری

 

 این مرکز شامل سه پایگاه سلامت شهری: پایگاه سلامت شهری ضمیمه با 15170 نفر جمعیت تحت پوشش، پایگاه سلامت شهری شماره دو

با10478 نفر جمعیت تحت پوشش، پایگاه سلامت شهری شماره یک با8866 نفر جمعیت تحت پوشش که در مجموع جمعیت تحت پوشش مرکز

خدمات جامع سلامت شهر بردسیر34514 نفر(جمعیت شهر بردسیر) می باشد . مرکز خدمات جامع سلامت شهر بردسیر شامل واحدهای

تزریقات و پانسمان، مراقبت های بارداری، مادر و کودک، پزشک، آزمایشگاه آب ،روان، تغذیه و پایگاه سلامت دهان و دندان می باشد.

 

 

دکتر مهسا تاک
سمت  پزشک اول مرکز خدمات جامع سلامت شهری
مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای

آدرس:بلوار22 بهمن

تلفن تماس : 03433526790