۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي

بسمه تعالی

در سال 96 بیش از ده دوره آموزشی وبیش از 80ساعت آموزشی در گروه اموزشی تخصصی وشغلی ویژه مدیران وکارشناسان بازرسی ورابطین بازرسی وعموم کارکنان برگزار گردید.