۱۳۹۸ يکشنبه ۳۰ تير
 حسین فرهادیان مدیراداره بازرسی وپاسخگویی به شکایات
   کوروش هاشمزایی  کارشناس بازرسی
    مریم طبال زاده  کارشناس بازرسی
   بهجت لطفعلی زاده  کارشناس بازرسی
   نسرین پویایی  کارشناس بازرسی
   مهدیه برائی نژاد    کارشناس رایانه

 

 

 

محسن محمدی سلیمانی کارشناس بازرسی