۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد

 

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی  مسئولیتهای اجرایی عکس
فاطمه ناجی کارشناس ارشد علوم و قرآن حدیث

مدیر مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب

دبیر کارگروه بهداشت و سلامت بانوان استان

عضو کمیته ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی(حجاب و عفاف) دانشگاه

عضو کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی