۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير

 

 

خانم دکتر منصوره صافی زاده

نماینده مشاور رئیس دانشگاه در حوزه بانوان دانشگاه