۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی مسئولیت اجرایی عکس
ملیحه جمعه فرسنگی کارشناس

کارشناس حوزه بانوان در دانشگاه

 

 

نماینده حوزه بانوان معاونت تحقیقات و فن آوری