۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی مسئولیت اجرایی عکس
ملیحه جمعه فرسنگی کارشناس

کارشناس حوزه بانوان در دانشگاه

مسئول سایت بانوان

نماینده حوزه بانوان معاونت تحقیقات و فن آوری