۱۳۹۸ جمعه ۲۸ تير

نمایندگان بانوان در حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی نماینده واحد شماره تماس عکس توضیحات
راضیه ابوالحسنی کارشناس روابط عمومی    
نجمه طیار زاده کارشناس نهاد مقام معظم رهبری      
افسانه اسکندری کارشناس اداره حقوقی