۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير

همکاران نماینده امور بانوان در معاونتهای دانشگاه   

نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی نماینده واحد شماره تماس عکس توضیحات
منصوره صافی زاده پزشک عمومی معاونت بهداشتی 31215736  
محبوبه کامیابی پزشک عمومی معاونت درمان 32113170    
فاطمه کوهپای زاده دکترا روانشناسی معاونت اجتماعی 31215676  
بهجت رفسنجانی کارشناس معاونت غذا و دارو 31325921  
افسانه دادور کارشناس معاونت  دانشجویی فرهنگی ( تربیت بدنی) 31325261
ملیحه جمعه فرسنگی کارشناس معاونت تحقیقات و فن آوری 32263857
سهیلا آریانی کارشناس ارشد معاونت دانشجویی   فرهنگی (مشاوره)    
طاهره  محمدی پور نجیب کارشناس ارشد معاونت آموزشی    
شهلا حقیقی کارشناس معاونت پشتیبانی