۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي

نام و نام خانوادگی     

مقطع تحصیلی       

نماینده واحد                 

شماره تماس                 

عکس

 توضیحات      

منوره علیزاده کارشناس ارشد دانشکده پزشکی 33257320    
پری زنگی آبادی کارشناس دانشکده دندانپزشکی 32119028  
مریم رمضانی کارشناس دانشکده داروسازی    
معصومه دادگستر کارشناس دانشکده پرستاری    
صدیقه زابلی کارشناس دانشکده پیراپزشکی 31325374  
پروین ملازاده کارشناس ارشد دانشکده بهداشت 31325058  
فاطمه معارف دوست کارشناس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی 31325221    
سکینه رضایی کارشناس دانشکده طب ایرانی 33122023