۱۳۹۸ جمعه ۲۸ تير

نام و نام خانوادگی     

مقطع تحصیلی       

نماینده واحد                 

شماره تماس                 

عکس

 توضیحات      

منوره علیزاده کارشناس ارشد دانشکده پزشکی 33257320  
مطهره مظاهری کارشناس دانشکده دندانپزشکی 32119028
مریم رمضانی کارشناس دانشکده داروسازی    
معصومه دادگستر کارشناس دانشکده پرستاری    
مریم انصاری پور کارشناس دانشکده پیراپزشکی 31325374    
پروین ملازاده کارشناس ارشد دانشکده بهداشت 31325058  
 طاهره حسنی کارشناس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی 31325221    
سکینه رضایی کارشناس دانشکده طب ایرانی 33122023