۱۳۹۸ يکشنبه ۴ فروردين
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی نماینده واحد شماره تماس عکس توضیحات
طاهره لشکری کارشناس پرستاری بیمارستان باهنر 32260100                      
حمیده فارسی نژاد کارشناس پرستاری بیمارستان باهنر 32260100  
ربابه زراعت کارشناس پرستاری بیمارستان افضلی پور 31328407
اکرم خالقی کارشناس پرستاری بیمارستان افضلی پور 31328418  
فاطمه زارع نسب کارشناس پرستاری بیمارستان شفا 31323323  
محدثه ایرانپور کارشناس گفتار درمانی بیمارستان شهید بهشتی