۱۳۹۸ چهارشنبه ۵ تير
تقويم دانشگاهی نيمسال دوم 98-97
 

1- انتخاب واحد: دوشنبه 97/11/8 لغایت جمعه 97/11/12

 

2- شروع کلاسها:  شنبه 97/11/13

 

3- حذف و اضافه:  شنبه 97/11/27  لغایت یک شنبه 97/11/28

 

      4 -  حذف تکدرس :  سه شنبه 98/2/24 لغایت چهارشنبه 98/2/25

 

     5 -  پایان کلاسها:  پنج شنبه 98/3/30

 

     6-  امتحانات میان ترم : شنبه 98/1/24  لغایت چهارشنبه 98/2/25  

 

     7 -  امتحانات پایان ترم:  شنبه 98/4/1  لغایت شنبه 98/4/22

  

        ضمناً 4 روز اول امتحانات مربوط به گروه معارف می­باشد

 
 
 

تقويم دانشگاهی نيمسال اول 98-97

 

1- انتخاب واحد:  شنبه97/6/10 لغایت جمعه 97/6/16

 

2- شروع کلاسها: شنبه 97/6/17

 

3- حذف واضافه: دوشنبه97/7/2 لغایت چهارشنبه97/7/4

 

4- حذف تکدرس:سه شنبه 97/9/6لغایت چهارشنبه 97/9/7

 

5- پایان کلاسها: پنج شنبه97/10/13

 

6- امتحانات میان ترم: شنبه 97/8/19لغایت دوشنبه97/9/19

 

7- امتحانات پایان ترم: شنبه 97/10/15 لغایت پنج شنبه 97/11/4

 

ضمناً 4 روز اول امتحانات مربوط به گروه معارف می باشد.