۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور

 

دکتررضا ملک پورافشار

دکتر محمد اعظمی

 

 

دکتر محسن بارونی

معاون دانشجویی و فرهنگی

 

 

دکتر سعید صحبتی

مدیر ستاد شاهد وایثارگر

 

 
 

دکتر افشین صرافی نژاد

مدیر دفتر آموزش مداوم

مسئول واحد آموزش مجازی

 

 

دکتر رضا الله دادی

مدیرگروه معارف

 

 

دانشکده پزشکی

دکتر زهرا سلطانی

معاون آموزشی دانشکده

 

دانشکده پزشکی

دکتر رضوان امیری

معاون آموزشی بالینی دانشکده

 

دانشکده داروسازی

دکتر مجتبی شکیبایی

معاون آموزشی دانشکد

 

دانشکده دندانپزشکی

دکترمریم السادات هاشمی پور

معاون آموزشی دانشکده

 

دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر فیروزه میرزایی رابری

معاون آموزشی دانشکده

 

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

دکتر رضا خواجویی

معاون آموزشی دانشکده

 

دانشکده بهداشت

دکترعابدین ایرانپور

معاون آموزشی دانشکده

 

دانشکده پیراپزشکی

دکتر معصومه نخعی

معاون آموزشی دانشکده