۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور
دریافت اسناد از طریق www.setadiran.ir می باشد.
واگذاری امور لنژری مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۶
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۶/۱۳
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۶/۲۵
تکمیل پایگاه ولیعصر شهربابک(فقط جهت مشاهده)
ارجاع پاکات ب1 به کمیته فنی بازرگانی در تاریخ 98/6/13 وبازگشایی پاکات ارزیابی وتائید شده در تاریخ98/6/20 ساعت 13می باشد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲۸
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۶/۲
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۶/۱۲
تکمیل مرکز سلامت یزدانشهر زرند(فقط جهت مشاهده)
ارجاع پاکات ب1 به کمیته فنی بازرگانی در تاریخ 98/6/13 وبازگشایی پاکات ارزیابی وتائید شده در تاریخ98/6/20 ساعت 13می باشد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲۸
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۶/۲
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۶/۱۲
واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت درمان ارزوئیه
تجدید مناقصه (3)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲۷
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۶/۹
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۶/۲۳
واگذاری امور پرستاری مراکز درمانی دانشگاه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲۶
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۶/۲
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۶/۱۲
امور خدمات عمومی کلینیک جوادالائمه (ع)
تجدید مناقصه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲۰
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۵/۳۰
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۶/۱۱
واگذاری امور لنژری بیمارستان شفا
واگذاری امور لنژری بیمارستان شفا
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۵/۹
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۵/۱۹
امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان راور
تجدید مناقصه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۳۱
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۵/۹
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۵/۱۹
امور داروخانه سرپایی مستقر در بیمارستان افضلی پور
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۲۶
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۵/۲
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۵/۱۲
واگذاری اموردبیرخانه و ماشین نویسی ستاد مرکزی و ..
تجدید مناقصه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۲۵
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۵/۲
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۵/۱۴