۱۳۹۷ جمعه ۲۶ بهمن
واگذاری امور مراقبت های سلامت حاشیه شهری کرمان (3)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
واگذاری امور مراقبت های سلامت حاشیه شهری کرمان (2)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
واگذاری امور مراقبت های سلامت حاشیه شهری کرمان (1)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
واگذاری امور حمل ونقل بلوک 5
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۱/۸
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
واگذاری امور حمل ونقل بلوک 4
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۱/۸
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
واگذاری امور حمل ونقل بلوک 3
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۱/۸
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
واگذاری امور حمل ونقل بلوک2
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۱/۸
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
واگذاری امور حمل ونقل بلوک1
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۱/۸
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
واگذاری امور تاسیسات
شبکه بهداشت و درمان بافت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۱/۸
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵