۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد
تاریخ انتشار:
۱۳۹۷/۱۱/۱
مهلت دریافت اسناد:
۱۳۹۷/۱۱/۱۱
مهلت ارسال مدارک:
۱۳۹۷/۱۱/۲۳

 

واگذاری امور مراقبت های اولیه سلامت در مناطق حاشیه شهرها و شهرهای بالای 20 هزار نفر در شهرستانهای بافت،بردسیر،شهربابک

 

آخرین مهلت دریافت اسناد : ساعت  15 

 تاریخ  

۱۳۹۷/11/9

 

       

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها :

ساعت  ۱۴:۳۰ تاریخ  ۱۳۹۷/11/23

 

       

بازگشایی پاکات :

ساعت  13 تاریخ ۱۳۹۷/11/24

 


* محل تحویل مدارک : ابتدای جاده هفت باغ علوی - ساختمان معاونت غذا و دارو - اداره حراست دانشگاه 
 
*محل دریافت پاکات الف ، ب ، ج : ابتدای جاده هفت باغ علوی- سازمان مرکزی - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی -دبیرخانه مناقصات دانشگاه

 

دریافت سایر اسناد مناقصه