۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد
تاریخ انتشار:
۱۳۹۷/۱۱/۸
مهلت دریافت اسناد:
۱۳۹۷/۱۱/۱۴
مهلت ارسال مدارک:
۱۳۹۷/۱۱/۲۷

 

                                                              تکمیل مرکز سلامت شهری 2 طبقه رابر

آخرین مهلت دریافت اسناد : ساعت  14:30

 تاریخ  

۱۳۹۷/11/13

 

       

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها :

ساعت  ۱۴:۳۰ تاریخ  ۱۳۹۷/11/27

 

       

بازگشایی پاکات :

ساعت  13 تاریخ ۱۳۹۷/11/28

 


* محل تحویل مدارک : ابتدای جاده هفت باغ علوی - ساختمان معاونت غذا و دارو - اداره حراست دانشگاه 
 *محل دریافت پاکات الف ، ب ، ج : ابتدای جاده هفت باغ علوی- سازمان مرکزی - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی -دبیرخانه مناقصات دانشگاه

*محل فروش اسناد : ابتدای جاده هفت باغ علوی- سازمان مرکزی - مدیریت منابع فیزیکی و نظارت برطرحهای عمرانی دانشگاه

دریافت سایر اسناد مناقصه