۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد
تاریخ انتشار:
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
مهلت دریافت اسناد:
۱۳۹۷/۱۱/۲۲
مهلت ارسال مدارک:
۱۳۹۷/۱۱/۳۰

 

ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی دانشگاه

 

آخرین مهلت دریافت اسناد : ساعت  14:30

 تاریخ  

۱۳۹۷/11/21

 

       

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها :

ساعت  ۱۴:۳۰ تاریخ  ۱۳۹۷/11/30

 

       

بازگشایی پاکات :

ساعت  13 تاریخ ۱۳۹۷/12/1

 


* محل تحویل مدارک : ابتدای جاده هفت باغ علوی - ساختمان معاونت غذا و دارو - اداره حراست دانشگاه 
 
*محل دریافت پاکات الف ، ب ، ج : ابتدای جاده هفت باغ علوی- سازمان مرکزی - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی -دبیرخانه مناقصات دانشگاه

 

دریافت سایر اسناد مناقصه