۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد
تاریخ انتشار:
۱۳۹۷/۱۱/۱۵
مهلت دریافت اسناد:
۱۳۹۷/۱۱/۲۴
مهلت ارسال مدارک:
۱۳۹۷/۱۲/۵

 

واگذاری امور خدمات عمومی شبکه بهداشت درمان کوهبنان

 

آخرین مهلت دریافت اسناد : ساعت  14:30

 تاریخ  

۱۳۹۷/11/24

 

       

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها :

ساعت  ۱۴:۳۰ تاریخ  ۱۳۹۷/12/5

 

       

بازگشایی پاکات :

ساعت  13 تاریخ ۱۳۹۷/12/6

 


* محل تحویل مدارک : ابتدای جاده هفت باغ علوی - ساختمان معاونت غذا و دارو - اداره حراست دانشگاه 
 
*محل دریافت پاکات الف ، ب ، ج : ابتدای جاده هفت باغ علوی- سازمان مرکزی - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی -دبیرخانه مناقصات دانشگاه

 

دریافت سایر اسناد مناقصه